Statement Green Student University of Tabriz

 
دانشجویان سبز دانشگاههای تبریز در بیانیهای ضمن محکوم کردن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت خود را از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید در خصوص راهپیمایی ده اسفند اعلام کردند.
Engineered with the announcement of the results and the occurrence of 88 presidential elections in the electoral coup, a new wave of illegal activities began and totalitarianism authoritarians entered a new stage tour. ایشان که دیگر خود را یکه تاز میدان قدرت می دیدند ظاهر قانون را نیز به کناری نهادند و آشکارا در جهت سرکوب و نادیده انگاشتن حقوق مردم و نیز سلب آزادی های مشروع و قانونی آنان گام برداشتند و روز به روز عرصه را تنگ تر نمودند و صد البته فرجام خود را تلخ تر و ناخوشایند تر. His other field athlete to power saw the appearance of law aside and openly formed to suppress and ignore people’s rights and legitimate freedoms denied them and took steps to narrow the field every day and hundreds more were However, his appeal more bitter and unpleasant.کودتاگران با بازداشت های بی حد و مرز فعالین سیاسی و دانشجویی بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاه های فرمایشی استالینیستی و اخذ اعترافات اجباری و نیز محکوم کردن جمعی از نخبگان دلسوز و منتقد کشور به زندان های طویل المدت بار دیگر ذات انحصارگرا و قانون ستیز خود را به منصه ظهور رساندند و با تحت فشار قرار دادن خانواده این عزیزان، نهایت ناجوانمردی خویش عیان کردند. Conductors of a coup with the arrests of political activists without boundaries, without rules and law student, holding the Stalinist show trials and forced confessions and sentencing of a group of elites sympathetic and critical of the country’s prisons once again prolonged nature of its conflict of law monopolist and the emergence Mnsh completed and put pressure on these beloved family, they eventually clear their inequities.

اما حصر غیر قانونی ( یا به عبارتی بهتر زندان غیر قانونی ) دو یار و همراه جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه خانواده هایشان بدون حکم هیچ محکمه ای، نشان دهنده اوج بی قانونی کودتاگران و نمایانگر نهایت استیصال و درماندگی آنان است. But the illegal arrest (or the best prison term illegal) two Yar and Green Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi with their families without a warrant of any court, showing the conductors of a coup peak lawlessness and desperation and frustration ultimately represents them. ایشان حتی جسارت آن را ندارند که در دادگاهی علنی، هرچند فرمایشی چون تمامی دادگاه های حوادث پس از انتخابات، به محاکمه این عزیزان بپردازند و در پایان حکم دلخواه خویش را صادر کنند. He even dare do it in open court, although similarly because all courts after the election, tried to pay these beloved and desired end their sentences are issued.

گویی اتاق های فکر کودتا چنان به سست و بی اعتبار بودن ادعاهای خود در خصوص رهبران جنبش سبز واقفند که حتی با در اختیار داشتن تمامی دستگاه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، خود را حریف مستندات و دفاعیات مستدل و منطقی آقایان موسوی و کروبی در دادگاهی علنی نمی بینند. Chambers seems to think the coup as being weak and discredited its claims about the green movement’s leaders aware that even with having all the advertising and information systems, documentation and your opponent’s defense and reasonable and logical Mr. Mousavi Karroubi in open court not see.

ما دانشجویان سبز دانشگاه های تبریز ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی حاکمان، از بیانیه شماره چهار شورای هماهنگی راه سبز امید استقبال می نماییم و در محوریت قرار گرفتن این شورا را به منظور جلوگیری از ناهماهنگی میان طیف های مختلف جنبش سبز مفید دانسته از آن حمایت می کنیم. We Tabriz Green Students condemns extra-judicial actions of rulers, the statement of four Green Hope Coordination Council and we welcome the focus on getting the council to avoid inconsistencies between different range of knowledge useful to Green support Let.

هم چنین به حاکمیت اقتدارگرا هشدار می دهیم که وضعیت فعلی – حصر یا همان زندان رهبران جنبش سبز – خط قرمز تمامی آزادیخواهان و از جمله دانشجویان سبز دانشگاه های تبریز است و در صورت عدم رفع حصر در کوتاه ترین زمان، می بایست منتظر عکس العمل شدید و غیرمنتظره این دانشجویان باشید که ایشان، دو یاور همیشگی خود را تنها نخواهند گذاشت. Authoritarian rule also will warn that the current situation – the same prison, or arrest the leaders of the green movement – the red line and all liberals, including Green Students, Tabriz and arrest if not resolve in the shortest time, must wait for severe reactions and that he have unexpected students, two helper will not only put his usual.

جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه های: Group of Green Students:
سراسری تبریز Tabriz National
علوم پزشکی تبریز Tabriz University of Medical Sciences
آزاد تبریز Azad
صنعتی سهند تبریز Tabriz Sahand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s