AMIR JAHANCHAHI GREEN WAVE

 

موج سبز 

حاميان آزادي ايران 

زمان سرنگوني استبداد در ايران فرا رسيده است 

متن سخنراني اميرحسين جهانشاهي 

 موج سبز » بنيانگذار 

در انجمن خبرنگاران خارجي در لندن 

هرچند امروز، در ميان شكل دهندگان افكار عمومي جهان، رهبران سياسي، رسانه هاي گروهي و طيف هاي روشنفكري در دموكراسي 

هاي غرب، شمار اندكي بر اين باورند كه ملت ايران در تلاش براي آزاد ساختن خود و كشورشان و خلاص نمودن جهان از دست توسعه 

طلبي هاي خطرناك، افراط گري و ديكتاتوري نظامي كه كشور ما را به سوي جنگي ويرانگر در منطقه، با پيامدهاي عظيم جهاني آن مي 

كشاند، به پيروزي خواهد رسيد

 

اما من مصمم و قاطع به شما اطمينان ميدهم كه ما، اين رژيم ضد ايراني و تمدن بشري را كه هرنوع ادعاي مشروعيتش را در پي كودتاي 

22 خرداد ماه 1388 از دست داده و ثابت نموده است چيزي جز يك حكومت اشغالگر نمي باشد، از اريكه قدرت به زير خواهيم كشيد

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد تا آزادي هائي را كه مردم ايران شايسته آنها هستند، به زندگي شان بازگردانيم: آزادي انديشه، 

آزادي بيان، آزادي دين و آئين، آزادي انتخاب، آزادي و برابري براي زنان، براي اقليت ها، براي آتحاديه هاي كارگري و ديگر آزادي هاي 

مورد نياز براي يك زندگي انساني متمدن و پيشرفته

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد تا حقوق پايمال شده ايرانيان را به آنها باز گردانيم

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد تا ننگ حقارت و عقب ماندگي، تجاوزات حيواني و اعدام هاي ظالمانه را، براي هميشه از چهره ايران 

زدائيم 

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد تا هرگز بار ديگر هيچ حكومتي در كشورمان دست به اعمالي چون بريدن دست و كور كردن چشم و 

اين قبيل اعمال ناشايست و ناپذيرفتني دست نزند

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد تا حكومت قانون و عدالت را براي همة شهروندان ايراني، در ميهنمان برقرار سازيم، تا برابري و 

عدالت را براي پيروان همة اديان فراهم كنيم، تا همة هم ميهنانمان عادلانه از منابع و سرمايه هاي ملي بهره مند شوند

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد زيرا اين رژيم مي خواهد مردم ما، مردم منطقه و همة جهان را به جنگ و خونريزي و اغتشاش 

بكشاند

 

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد زيرا ملتي كه داراي ديرينه ترين تمدن ها است و يكي از ثروتمندترين سرزمين ها را دارد، در فقر و 

سرشكستگي دست و پا مي زند و از تصور آينده اي كه با اين رژيم در انتظار آن است برخود مي لرزد

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد، زيرا كه اين رژيم ديكتاتوري در هم شكسته و پر نفاق، با پايه هاي لرزان اعتقادي اش، بويژه با 

سپاه پاسداران شكافته از ميان اش بطور جدي آسيب پذير است

 

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد زيرا روش حكومتي اين غارتگران 40 درصد از نيروي كار ساختار و استراتژي مبارزاتي 

و رهبري مورد نياز براي پيروزي، مي توانيم اين رژيم را به زير كشيم. ما اين جنبش دلاورانة خودجوش مردم ايران عليه حكومت مطلقه 

 

خودكامه را به يك نيروي مقاومت ملي تبديل خواهيم ساخت تا به صورت يك قيام عمومي درآيد و تنها هنگامي متوقف شود كه اين 

حكومت اشغالگر را از پاي درآورده و يك دولت موقت انتقالي را جانشين آن كرده باشد

ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد، زيرا كه مي توانيم اپوزيسيون را در اين راه متحد سازيم و آنرا تبديل به يك جنبش يكپارچه واحد 

كه پيوستگان به آن هويت و اهداف جداگانه خود را تا دوران پس از سقوط اين حكومت به كناري خواهند نهاد، بنمائيم. در كنار آن، برنامه 

سياسي دولت موقت را تهيه خواهيم نمود و همزمان دست به ايجاد سلولهاي مقاومت مردمي در داخل كشور و گسترش ارتباطاتمان با 

كساني از درون رژيم كه از اهداف ما پشتيباني ميكنند، خواهيم زد

سرانجام اينكه ما اين رژيم را سرنگون خواهيم كرد، زيرا پايداري مردم ايران به نابودي اين رژيم بستگي دارد

را كه براي پشتيباني و كمك بدون استثناء به همة گروه هاي « موج سبز » من از دكتر مهرداد خوانساري درخواست كرده ام كه در كنار من 

اپوزيسيون، صرفنظر از ايدئولوژي سياسي آنها و تا هنگاميكه به اصول و قوائد دموكراسي و هدف كلي برانداختن اين رژيم پايبند هستند، 

نخستين ساختار اپوزيسيون از سال 1357 خواهد بود كه پشتيباني مالي و لجستيكي لازم براي اقدامات در داخل كشور را « موج سبز » 

براي همة گروه هائي كه با رژيم ميجنگند، فراهم خواهد ساخت

هم زمان گروهي از متخصصان از ميهن ما، كه به دلايل امنيتي مي بايد ناشناخته بمانند، اكنون سرگرم تهيه برنامه هاي كاري مورد نياز 

دولت موقت انتقالي هستند. من خواستار آن شده ام كه آنان پيشنهاد هاي خود را در 3 ماه آينده تهيه و تسليم نمايند. گزارش اين 

كارشناسان، تصوير روشن و كاملي از شيوة احتمالي حكومت موقت كشور پس از آزادي آن از سلطه حكومت ديكتاتوري خواهد بود. اين 

گروه متخصصان واقعيت ها و مشكلاتي را كه كشورمان پس از آزادي با آنها روبرو خواهد شد و نيز توانائي نيروهائي را كه هم اكنون 

درگير مبارزه هستند و در آينده مي توانند همكاري خود را با دولت موقت ادامه دهند، در نظر خواهند داشت به گونه اي كه نقش، نقشه راه، 

و دوراني كه چنان دولتي بر سر پا خواهد ماند را به خوبي تعيين كنند. اين پروسه سرانجام به تشكيل يك مجلس موءسسان انتخابي 

خواهد انجاميد كه قانون اساسي جديد مملكت را تدوين و به ملت پيشنهاد خواهد كرد تا در يك رفراندوم ملي به انتخاب مردم گذاشته 

شود و در صورت تائيد راه براي انتخابات آزاد هموار شود. 

در اين ميان، همة گروه هاي ناراضي درون كشور را به سلولهاي مقاومت در همة بخش هاي جامعه تبديل خواهيم كرد. و در كنار آن، به 

همة كساني كه از درون رژيم مي خواهند براي كمك به ما از ايران خارج شوند با فراهم كردن تشكيلاتي كه همة كمك هاي مورد نياز 

آنان را برآورده سازد، ياري خواهيم رساند و نيز گفتگو و تماس خود را با عوامل كليدي درون رژيم كه آماده هستند به هنگام ضرورت، 

براي آزادي ميهنمان به ما كمك كنند ادامه خواهيم داد

را تقويت خواهيم كرد و آنرا به نيروئي براي آزاد ساختن ملت ايران تبديل خواهيم نمود. نيروئي كه « جنبش سبز ملت ايران » بدينگونه، ما 

اشغالگران و مزدوران آنان نخواهند توانست بيش از اين در برابر آن مقاومت كنند

من ميدانم كه سرنگون كردن اين رژيم كار آساني نيست، و با رنج و جانفشاني و فداكاري بسيار همراه خواهد بود و به سرانجام رساندن 

آن زمان خواهد برد. ما با دوره هاي نوميدي و دوره هاي خشنودي روبرو خواهيم شد، اما، سرانجام پيروزي از آن ما خواهد بود زيرا كه اين 

پيروزي رسالت حك شده ما در تاريخ ميهنمان براي آزادي مي باشد

من، با صداي بلند و آشكارا، به شما و همه كساني كه در پيروزي ما ترديد دارند، مي گويم كه، هيچ چيز نمي تواند اراده ما را براي تبديل 

شدن به يك نيروي آزادي بخش، براي ايراني آزاد و آباد متوقف سازد

در نهايت بايد تاكيد نمايم كه ما فقط داراي يك هدف اساسي هستيم و بس

ما، مي بايد پيش از اينكه احمدي نژاد و رژيم بتواند مردم ما را در يك جنگ منطقه اي با پيامدهاي ويرانگر جهاني آن درگير سازد، اين 

رژيم را سرنگون سازيم. جنگي كه همة جوانان ما و منابع ملي ما را به كام نابودي خواهد كشيد و پيامدهاي آن براي سرزمين ما، منطقه ما 

و همه جهان ويران كننده خواهد بود

من هيچ ترديدي ندارم كه ما به اين هدف دست خواهيم يافت، زيرا هيچ راه ديگري جز اين نداريم

 

Advertisements

2 responses to “AMIR JAHANCHAHI GREEN WAVE

  1. آقای امیر حسین جهانشاهی

    شعار خوب میدهید ولی بودن مهردادخوانساری وطنفروش نوکر رژیم درکنار شما کافیست که هدف شما ازهمین ابتدا مشخص است چرا که ملت دیگر گول هر پفیوز وطنفروشی را نخواهد خورد وشما هم اگر راست میگوئید وهدفی جز آزادی ایران ندارید درهمین لندن آدم های وطنپرستی که خودرا به ملا یان نفروخته اند زیادهستند نیازی نیست مهردادخوانساری این دلال جمهوری ملایان ویا علیرضا نوریزاده استفاده نمائید مگر آنکه پالان خودشما هم کج باشد

  2. پسر شجاع

    باز شروع شد.. این نوکر رژیمه ..این وطنفروشه.. عجب گیری کردیم ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s